فروشگاه پایان نامه مقاله طرح توجیهی مقالات ترجمه شده تحقیق دانش آموزی و دانشجویی و ...
matlab source code porseshname Software Engineering Project

اطلاعیه فروشگاه

با کیفیت و با اطمینان خرید نمایید و بدون داشتن کد تخفیف از تخفیف های ما لذت ببرید. Email : esmaeil.b65@gmail.com

بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی با موضوع بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

همراه با یک مقاله علمی پژوهشی استخراج شده از پایان نامه بسیار بسیار تکمیل و با 90 درصد تخفیف ارائه می شود

هم پایان نامه هم مقاله قابل ویرایش هستند.
تعداد صفحات : 135
فرمت : Docx

 

 

چکیده

کنترل تعادل برای اجرای کلیه مهارت های حرکتی ضروری به نظر می رسد. یکی از فاکتورهای بسیار مهم در ثبات و تعادل، شاخص های آنتروپومتریک نظیر قد، وزن، شاخص توده بدن و اندازه های اندام تحتانی می باشد. از این رو هدف تحقیق، بررسی ارتباط بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری بود.

 تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی مي باشد. در این تحقیق، 102 نمونه  شامل 50 دختر و 52 پسر به روش تصادفی از جامعه در دسترس شرکت داشتند. ویژگی های آنتروپومتریک نظیر: قد ، وزن ، شاخص توده بدن ، اندازه های اندام تحتانی شامل: طول اندام تحتانی، طول ران و طول ساق، اندازه های کف پا شامل: طول کف پا، پهنای پنجه و پهنای پاشنه؛ برای هر نمونه جداگانه اندازه گیری شد. سپس تعادل در سه وضعیت ایستادن روی دو پا، ایستاده پاها در یک راستا و ایستادن روی یک پا با استفاده از دستگاه تعادل سنج ديجيتال اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته­های پژوهش نشان داد: تنها در شرایط ایستادن معمولی روی دو پا، بین طول کف پا، پهنای پاشنه و پهنای پنجه با تعادل ارتباط معنی داری یافت شد. در صورتي كه بين ساير ويژگي ها و تعادل رابطه معني داري مشاهده نشد. همچنين در ساير شرايط ايستادن (پاها در يك راستا و ايستادن روي يك پا) هیچ ارتباطی بین ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل ایستا یافت نشد(P>0/05) .

 نتیجه گیری: در جامعه جوان مورد بررسي ارتباطی بین ویژگی های آنتروپومتریک نظیر قد، وزن، شاخص توده بدن، اندازه های اندام تحتانی و اندازه های کف پا با تعادل در حالت ایستا مشاهده نشد. به نظر می رسد در اين جامعه به جز ویژگی های آنتروپومتریک، فاکتورهای دیگری نظیر حس بینایی، سیستم دهلیزی و حس عمقی در ثبات تعادل نقش داشته باشند. با اين وجود، از آن جایی که تعادل اساس هر فعالیت حرکتی است، به خصوص در رشته های ورزشی که نیاز به تعادل دینامیک و ایستا دارند، به مربیان توصیه می شود در گزینش و انتخاب ورزشکارن علاوه بر ویژگی های آنتروپومتریک به شاخص های تعادل نیز توجه كنند.

کلیدواژه ها: آنتروپومتریک، شاخص نوسان بدن، تعادل ایستا

 

 فهرست مطالب

 

فصل اول : طرح تحقیق

1-1)  مقدمه ..................................................................................................................................2

1-2)  بیان مسأله.............................................................................................................................4

1-3)  ضرورت و اهمیت تحقیق..............................................................................................................7

1-4)  اهداف تحقیق..........................................................................................................................9

1-4-1)  هدف کلی...........................................................................................................................9

1-4-2)  اهداف اختصاصی..................................................................................................................9

1-5)  فرضیه های تحقیق..................................................................................................................10

1-6)  پیش فرض های تحقیق.............................................................................................................12

1-7)  محدودیت های تحقیق..............................................................................................................12

1-8)  نحوه رعایت نکات اخلاقی..........................................................................................................13

1-9)  تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی..................................................................................................13

فصل دوم : پیشینه تحقیق

2-1)  مقدمه.................................................................................................................................17

2-2)  مبانی نظری تحقیق..................................................................................................................18

2-2-1)  کنترل پوسچرال....................................................................................................................18

2-2-2)  سیستم های کنترل پوسچر.....................................................................................................21

2-2-3)  کنترل حرکتی وضعیت ایستا.....................................................................................................23

2-2-4)  راست قرار گرفتن بدن..........................................................................................................24

2-2-5)  تون عضلانی....................................................................................................................25

2-2-6)  تون پوسچرال...................................................................................................................25

2-2-7)  محدوده تعادل در زمان ایستادن.................................................................................................27

2-2-8)  راهبردهای فعال................................................................................................................28

2-2-9)  تعادل قدامی- خلفی.............................................................................................................29

2-2-10)  راهبرد لگن.................................................................................................................31

2-2-11)  راهبرد گام برداشتن.........................................................................................................32

2-2-12)  تعادل داخلی- خارجی........................................................................................................34

2-2-13)  سازگاری راهبرد حرکتی....................................................................................................34

2-2-14)  بیومکانیک های تعادل.......................................................................................................36

2-2-15)  فیزیولوژی تعادل...........................................................................................................37

2-2-16)  سیستم بینایی و کنترل تعادل................................................................................................39

2-2-17)  سیستم دهلیزی و تعادل......................................................................................................41

2-2-18)  سیستم حس عمقی و تعادل................................................................................................44

2-2-19)  نقش سیستم عصبی در کنترل تعادل.......................................................................................45

2-2-20)  تکامل اطلاعات وضعیت بدنی با حفظ تعادل................................................................................50

2-2-21)  تغییرات تعادل ناشی از افزایش سن........................................................................................51

2-3)  رابطه تعادل و دشواری تکلیف..................................................................................................52

2-4)  تأثیر تعادل در فعالیت های ورزشی............................................................................................53

2-5)  ارزیابی ترکیب بدنی..........................................................................................................57

2-5-1)  شاخص توده بدن............................................................................................................58

2-5-2)  درصد چربی...............................................................................................................58

2-6)  تیپ بدنی.....................................................................................................................59

2-6-1)  فربه پیکری...............................................................................................................59

2-6-2)  عضلانی پیکری...........................................................................................................59

2-6-3)  لاغر پیکری..............................................................................................................60

2-7)  ویژگی های آنتروپومتریک دخالت کننده در تعادل.............................................................................61

2-8)  ویژگی های آنتروپومتریک و تیپ بدنی ورزشکاران و غیرورزشکاران........................................................63

2-9)  تحقیقات انجام شده در داخل کشور...........................................................................................65

2-10)  تحقیقات انجام شده در خارج کشور........................................................................................65

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1)  مقدمه......................................................................................................................71

3-2)  نوع تحقیق.................................................................................................................72

3-3)  جامعه آماری..............................................................................................................72

3-4)  نمونه آماری...............................................................................................................72

3-5)  متغیرهای تحقیق............................................................................................................72

3-6)  جمع آوری اطلاعات مربوط به اندازه های بدنی..............................................................................73

3-7)  جمع آوری اطلاعات مربوط به تعادل ایستا..................................................................................77

3-8)  دستکاری دشواری تکلیف...................................................................................................83

3-9)  روش جمع آوری اطلاعات و داده های تحقیق...............................................................................84

3-10) روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق......................................................................................84

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

4-1) مقدمه.......................................................................................................................86

4-2)  بررسی توصیفی داده ها....................................................................................................87

4-3)  آزمون فرضیه های پژوهش................................................................................................90

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1)  مقدمه.....................................................................................................................119

5-2) خلاصه تحقیق..............................................................................................................119

5-3)  تفسیر نتایج................................................................................................................120

5-4)  نتیجه گیری...............................................................................................................126

5-4)  پیشنهادهای برخاسته از تحقیق.............................................................................................126

5-5) پیشنهادهای آتی برای محققین................................................................................................127

فهرست منابع.......................................................................................................................128

پیوست.............................................................................................................................130


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 19,800 تومان
(شامل 10% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 22,000 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
arshad-tarbyatbadani_507384_4386.zip11.2 MB

بررسی مدیریت پسماندهای رادیواکتیو مراکز خصوصی و دولتی شهرستان اهواز در سال 96

بررسی مدیریت پسماندهای رادیواکتیو مراکز خصوصی و دولتی شهرستان اهواز در سال 96 بررسی مدیریت پسماندهای رادیواکتیو مراکز خصوصی و دولتی شهرستان اهواز در سال 96 تحقیقی کامل در پنج فصل مختلف در زمینه پسماندهای بیمارستانی این تحقیق مناسب برای دانشجویان رشته بهداشت می باشد قابلیت ویرایش را دارد و فرمت آن DOCX است تعداد صفحات تحقیق : 50 چکیده : زباله های بیمارستانی بدون شک یکی از منابع آلوده کنند محیط زیست به شمار می رود. به همین علت یکی از مسائل اساسی مدیریت در بیمارستان چگونگی جمع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 49,000 تومان 46,550 تومان 5% تخفیف
دسته بندی محصولات
پیوند ها
filesell